กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.อ.จักรรินทร์ เงินคำ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท.วุฒิพงศ์ หินอ่อน ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางรัสรินทร์ สัจจะวีระชัย พร้อมครอบครัว ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: โสภณ ทัศนเสวี ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: โสภณ ทัศนเสวี ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง