กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นายพงษ์ศักดิ์ ศรีราทา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวจิดาภา อินทร์แก้ว ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: เภสัชกร อนันต์ บุญเนียม ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: เภสัชกร อนันต์ บุญเนียม ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ร.อ.สมคเน สุวรรณพันธ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ร.อ.สมคเน สุวรรณพันธ์ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: สาวิตรี จิ๋วเจนบุญ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง