กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ่าสิบเอก ภูมิพัฒน์ เศรษฐ์สิริกร ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: เรือตรีหญิง นงลักษณ์ พูลศรี ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: องอาจ กระดังงา ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ร้อยตรีหญิงจิตวดี ทยาคุณอรุณ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นาวาตรี สันติ์ ชมเชย ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: apiehct ruhacho ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: อภิเชษฐ์ รุยหะชู ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง