กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: ดิเรกฤทธิ์ บุษยธนากรณ์ ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นส จุฑาทิพย์ อยู่พุ่ม ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง