กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย สุทธิพงษ์ สาครินทร์ ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาง ยุพา สาครินทร์ ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: กรกฎ เพ็ชรครุฑ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.ประสานต์ วิโรจวานิช ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ.ประสานต์ วิโรจวานิช ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: ศศิธร บุตรแพง ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง