กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางชญานิน ศิริพงษ์ ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: ด.ญ.ชัญญานุช ศิริพงษ์ ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.ส.อ. กติดิ์เดช ศิริพงษ์ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นายนิเทศก์ บุญอยู่ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวนิลุบล บุญอยู่ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: นางบัวบาง บุญอยู่ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: พลโท นิพนธ์ บุญอยู่ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง