กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกทศพล ทัศเศษ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกทศพล ทัศเศษ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า :: รมิตา ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: สุวิมล. ใยยนต์ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.อ.หญิง สมจิตร อินทร์สลุง ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า :: จ.อ.หญิง สมจิตร อินทร์สลุง ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายอำนวย จันทมุณี และครอบครัว ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง