กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์
 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาสายทองคล้ายมีปานสัสตู่ทุจริตแลบเยอะตัดหัวสัสต ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: น.สชนันทร์ธิดา อินถอดพวกเราวิภาปากเกร็ดเก็บเงินปฎ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.ต.ทศรฐ ราชวัตร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ส.อ.ภูริวัฒน์ เตชธรรมนาถ ...
 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: พ.ต.ทศรฐ ราชวัตร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: น.สชนันทร์ธิดาอินถอดสัสตู่ทุจริตเยอะพยกเราปฏิวัด ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นศท. ศรายุธ อิมาอิ ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง