กรุณาเลือกพระบรมฉายาลักษณ์

 
เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล

 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: นิรุตติ์ รวมเงิน ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: นิรุตติ์ รวมเงิน ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: นางทิพย์ติพร สีสาร ...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า :: จ่าสิบเอกธานุภาพ สีสาร ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นาย ธนวุฒิ เจริญขามป้อม ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
  ข้าพระพุทธเจ้า :: ...
 

 
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง